Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej w sprawie ustalenia podlegającego przeniesieniu kapitału za uprawnienia emerytalne nabyte przed podjęciem służby oraz wyliczenia liczby lat zaliczonych z tytułu tego przeniesienia w systemie emerytalnym instytucji Unii Europejskiej.

Żądania strony skarżącej

Tytułem żądania głównego,

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia kwoty podlegającego przeniesieniu kapitału za uprawnienia emerytalne nabyte przez skarżącego w NATO, a także wyliczenia liczby lat zaliczonych z tytułu tego przeniesienia w systemie emerytalnym instytucji Unii Europejskiej;

W razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 marca 2012 r. wyraźnie oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 23 stycznia 2012 r.;

W każdym razie,

Stwierdzenie, że skarżący doznał krzywdy i zasądzenie od pozwanej kwoty wstępnie szacowanej na 20.000 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.