Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

6. februar 2013

Sag F-67/12

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – erstatningssøgsmål – ulovlighed – fremsendelse af en skrivelse vedrørende opfyldelse af en dom til sagsøgerens repræsentant efter appel iværksat af denne dom – søgsmål, der er åbenbart ugrundet – procesreglementets artikel 94, litra a)«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorunder Luigi Marcuccio dels har nedlagt påstand om annullation af afslaget på hans ansøgning om erstatning som følge af, at Kommissionen fremsendte en skrivelse vedrørende bestemmelserne til opfyldelse af Rettens dom af 4. november 2008, Marcuccio mod Kommissionen (sag F-41/06, herefter »dommen af 4. november 2008«), til den advokat, der repræsenterede ham i den appelsag, der blev iværksat af denne dom, og dels om, at Kommissionen tilpligtes at erstatte det angivelige tab, der er lidt som følge af denne omstændighed.

Udfald: Europa-Kommissionen frifindes. Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger. Luigi Marcuccio betaler Personaleretten 2 000 EUR.

Sammendrag

1.      Ansvar uden for kontraktforhold – betingelser – ulovlighed – skade – årsagsforbindelse – kumulative betingelser – den ene betingelse ikke opfyldt – afvisning af søgsmålet i sin helhed

(Art. 340, stk. 2, TEUF)

2.      Retslig procedure – sagsomkostninger – omkostninger påført Personaleretten ved en tjenestemands misbrug af søgsmål – tjenestemanden tilpligtes at tilbagebetale disse omkostninger

(Personalerettens procesreglement, art. 94)

1.      Det er en forudsætning for Unionens ansvar uden for kontraktforhold i medfør af artikel 340, stk. 2, TEUF, at tre kumulative betingelser er opfyldt, nemlig at en administrativ retsakt eller en adfærd, som Unionens institutioner kritiseres for, er ulovlig, at der foreligger en skade, samt at der er årsagsforbindelse mellem retsakten eller adfærden og den påberåbte skade. Den omstændighed, at én af disse tre betingelser ikke er opfyldt, er tilstrækkeligt til at forkaste et erstatningssøgsmål.

(jf. præmis 21)

Henvisning til:

Personaleretten: 16. marts 2011, sag F-21/10, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 22 og 23 og den deri nævnte retspraksis

2.      I henhold til artikel 94, litra a), i Personalerettens procesreglement gælder, at har sidstnævnte afholdt udgifter, som kunne have været undgået, navnlig i tilfælde, hvor søgsmålet har karakter af åbenbart misbrug, kan den pålægge den part, som har givet anledning til udgifterne, at erstatte disse helt eller delvist, dog således, at erstatningen ikke kan overstige 2 000 EUR.

Denne bestemmelse bør bringes i anvendelse, når der er anlagt et søgsmål af en tjenestemand, hvis genstand er meget lig genstanden for søgsmål, som samme tjenestemand har anlagt, og hvor det er blevet fastslået, at disse var åbenbart ugrundede. Dette søgsmål har nemlig klart karakter af at være unødvendigt eller at være udtryk for ond vilje, idet sagsøgeren har valgt at anlægge en retssag uden nogen berettigelse.

(jf. præmis 34-37)

Henvisning til:

Domstolen: 14. april 2011, sag C-460/10 P, Marcuccio mod Domstolen

Retten i Første Instans: 17. maj 2006, sag T-241/03, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 65

Den Europæiske Unions Ret: 6. juli 2010, sag T-401/09, Marcuccio mod Domstolen, 15. november 2012, sag T-286/11 P, Marcuccio mod Kommissionen

Personaleretten: 6. december 2007, sag F-40/06, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 50; Marcuccio mod Kommissionen; 29. februar 2012, sag F-3/11, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 54