Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

6 päivänä helmikuuta 2013

Asia F‑67/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisuus – Tuomion täytäntöönpanoa koskevan kirjeen lähettäminen henkilölle, joka edustaa kantajaa mainitusta tuomiosta tehdyssä valitusasiassa – Selvästi täysin perusteeton kanne – Työjärjestyksen 94 artiklan a alakohta

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi vaatimuksen asiassa F-41/06, Marcuccio vastaan komissio, 4.11.2008 annetun tuomion täytäntöönpanotoimia koskevan kirjeen lähettämisestä asianajajalle, joka edusti häntä mainitusta tuomiosta tehdyssä valitusasiassa, seuranneen vahingon korvaamisesta, sekä velvoittamaan komission korvaamaan tästä aiheutunut vahinko.

Ratkaisu: Kanne hylätään, koska se on selvästi täysin perusteeton. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut. Luigi Marcuccio velvoitetaan suorittamaan 2 000 euroa virkamiestuomioistuimelle

Tiivistelmä

1.      Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Vastuun syntymisen edellytykset – Lainvastaisuus – Vahinko – Syy-yhteys – Kumulatiiviset edellytykset – Yhden edellytyksen puuttuminen – Kanteen hylkääminen kokonaisuudessaan

(SEUT 340 artiklan toinen kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntimaksut – Virkamiehen väärinkäyttönä nostamasta kanteesta virkamiestuomioistuimelle aiheutuneet kustannukset – Virkamiehen velvoittaminen korvaamaan kyseiset kustannukset

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla)

1.      SEUT 340 artiklan toisen kohdan mukaan unionin sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu edellyttää seuraavien kolmen kumulatiivisen edellytyksen täyttymistä: hallinnollinen toimi on lainvastainen tai toimielinten moitittu toiminta on lainvastaista, vahinko on todella syntynyt ja toiminnan ja väitetyn vahingon välillä on syy-yhteys. Se, että jokin näistä edellytyksistä jää täyttymättä, riittää vahingonkorvauskanteen hylkäämiseen.

(ks. 21 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑21/10, Marcuccio v. komissio, 16.3.2011, 22 ja 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan a alakohdassa määrätään, että jos virkamiestuomioistuimelle on muun muassa sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa.

Tätä määräystä on sovellettava silloin, kun virkamiehen nostamalla kanteella on täysin samankaltainen kohde kuin tämän saman virkamiehen nostamilla kanteilla, jotka on todettu selvästi täysin perusteettomiksi. Tämä kanne on selvästi nostettu tarpeettomasti ja haitantekona, sillä kantaja on päättänyt saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman mitään perustetta.

(ks. 34–37 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: asia C‑460/10 P, Marcuccio v. yhteisöjen tuomioistuin, 14.4.2011

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑241/03, Marcuccio v. komissio, 17.5.2006, 65 kohta

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑401/09, Marcuccio v. yhteisöjen tuomioistuin, 6.7.2010 ja asia T‑286/11 P, Marcuccio v. komissio, 15.11.2012

Virkamiestuomioistuin: asia F‑40/06, Marcuccio v. komissio, 6.12.2007, 50 kohta; em. asia Marcuccio v. komissio, 29.2.2012 ja asia F‑3/11, Marcuccio v. komissio, 54 kohta