Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2013. gada 6. februārī

Lieta F‑67/12

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Prettiesiskums – Vēstules par tiesas sprieduma izpildi nosūtīšana prasītāja pārstāvim, kurš to bija pārstāvējis apelācijas tiesvedībā par šo spriedumu – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Reglamenta 94. panta a) punkts

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar ko L. Marcuccio lūdz, pirmkārt, atcelt lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija ir noraidījusi lūgumu atlīdzināt zaudējumus, kuri esot radušies no vēstules par Civildienesta tiesas 2008. gada 4. novembra sprieduma lietā F‑41/06 Marcuccio/Komisija (turpmāk tekstā – “2008. gada 4. novembra spriedums”) izpildes nosacījumiem nosūtīšanas advokātam, kurš viņu pārstāvēja pārsūdzībā, kas tika celta par šo spriedumu un, otrkārt, piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kuri ir radušies šī fakta dēļ

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. Prasītājs sedz savus un atlīdzina Komisijai radušos tiesāšanās izdevumus. L. Marcuccio izmaksā Civildienesta tiesai summu EUR 2000 apmērā.

Kopsavilkums

1.      Ārpuslīgumiskā atbildība – Nosacījumi – Prettiesiskums – Zaudējumi – Cēloņsakarība – Kumulatīvi nosacījumi – Viena no nosacījumiem neesamība –Prasības noraidīšana pilnībā

(LESD 340. panta otrā daļa)

2.      Tiesvedība – Tiesas izdevumi – Civildienesta tiesai radušies izdevumi ierēdņa ļaunprātīgas prasības dēļ – Ierēdņa notiesāšana par minēto izdevumu atlīdzināšanu

(Civildienesta tiesas Reglamenta 94. pants)

1.      Lai iestātos Savienības ārpuslīgumiskā atbildība LESD 340. panta otrās daļas izpratnē, ir jābūt izpildītiem trīs kumulatīviem nosacījumiem, proti, Savienības iestāžu administratīvais akts vai tām pārmestā rīcība ir prettiesiska, kaitējums ir reāls un pastāv cēloņsakarība starp apgalvoto aktu vai rīcību un norādīto kaitējumu. Fakts, ka viens no šiem trīs nosacījumiem nav izpildīts, ir pietiekams, lai noraidītu prasību par zaudējumu atlīdzību.

(skat. 21. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2011. gada 16. marts, F‑21/00 Marcuccio/Komisija, 22. un 23. punkts un tajos minētā judikatūrā.

2.      Saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 94. panta a) punktu, ja tai ir radīti izdevumi, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties, tostarp, ja prasība ir ar acīmredzami ļaunprātīgu nolūku, Civildienesta tiesa var piespriest šim lietas dalībniekam segt minētos izdevumus pilnībā vai daļēji tā, lai šīs atlīdzības apmērs nepārsniegtu EUR 2000.

Šī tiesību norma ir jāpiemēro tad, ja ierēdņa prasībai ir stipri līdzīgs priekšmets ar citām šī paša ierēdņa celtām prasībām, kuras jau ir atzītas par acīmredzami juridiski nepamatotām. Šī prasība nepārprotami ir nepamatota un lieka, jo prasītājs ir izvēlējies vērsties tiesā bez jebkāda pamatojuma.

(skat. 34.–37. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2011. gada 14. aprīlis, C‑460/10 P Marcuccio/Tiesa.

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 17. maijs, T‑241/03 Marcuccio/Komisija, 65. punkts.

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 2010. gada 6. jūlijs, T‑401/09 Marcuccio/Tiesa, 2012. gada 15. novembris, T‑286/11 P Marcuccio/Komisija.

Civildienesta tiesa: 2007. gada 6. decembris, F‑40/06 Marcuccio/Komisija, 50. punkts; Marcuccio/Komisija, minēts iepriekš; 2012. gada 29. februāris, F‑3/11 Marcuccio/Komisija, 54. punkts.