Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 6 lutego 2013 r.

Sprawa F‑67/12

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga o odszkodowanie – Bezprawność – Przesłanie pisma dotyczącego wykonania wyroku przedstawicielowi skarżącego w postępowaniu odwoławczym od tego wyroku – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 94 lit. a) regulaminu postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji, na mocy której Komisja Europejska oddaliła jego wniosek o odszkodowanie za szkodę spowodowaną wysłaniem pisma dotyczącego wykonania wyroku Sądu z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F‑41/06 Marcuccio przeciwko Komisji (zwanego dalej „wyrokiem z dnia 4 listopada 2008 r.”) do adwokata, który reprezentuje go w postępowaniu odwoławczym od tego wyroku, a po drugie, nakazanie Komisji naprawienia szkody, którą w swoim odczuciu poniósł on w związku z tym faktem.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. Skarżący pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję. Zasądza się zapłatę przez L. Marcuccia na rzecz Sądu kwoty 2000 EUR.

Streszczenie

1.      Odpowiedzialność pozaumowna – Przesłanki – Bezprawność – Szkoda – Związek przyczynowy – Przesłanki kumulatywne – Niespełnienie jednej z przesłanek – Oddalenie skargi w całości

(art. 340 akapit drugi TFUE)

2.      Postępowanie sądowe – Koszty sądowe – Koszty, na które naraziła Sąd do spraw Służby Publicznej stanowiąca nadużycie skarga urzędnika – Zasądzenie od urzędnika zwrotu tych kosztów

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 94)

1.      Powstanie odpowiedzialności pozaumownej Unii w rozumieniu art. 340 akapit drugi TFUE jest uzależnione od spełnienia trzech kumulatywnych przesłanek, a mianowicie bezprawności aktu administracyjnego lub zachowania zarzucanego instytucjom, rzeczywistego charakteru szkody i istnienia związku przyczynowego między wskazywanym aktem lub zachowaniem a podnoszoną szkodą. Do oddalenia skargi o odszkodowanie wystarczy niespełnienie jednej z tych trzech przesłanek.

(zob. pkt 21)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑21/10 Marcuccio przeciwko Komisji, 16 marca 2011 r., pkt 22, 23 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Zgodnie z art. 94 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jeżeli Sąd poniósł koszty, których można było uniknąć, zwłaszcza jeżeli skarga stanowi oczywiste nadużycie, Sąd może zasądzić od strony, która je spowodowała, zwrot całości lub części tych kosztów, przy czym kwota zwrotu nie może przekraczać 2000 EUR.

Powyższy przepis należy zastosować, w przypadku gdy skarga urzędnika ma bardzo podobny przedmiot do innych skarg tego urzędnika, które zostały uznane za oczywiście pozbawione podstawy prawnej. Skarga ta bowiem ma charakter wyraźnie obliczony na zwłokę i szykanę, ponieważ skarżący wybrał drogę sądową bez żadnego uzasadnienia.

(zob. pkt 34–37)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑460/10 P Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 14 kwietnia 2011 r.,

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑241/03 Marcuccio przeciwko Komisji, 17 maja 2006 r., pkt 65

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑401/09 Marcuccio przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 6 lipca 2010 r.; sprawa T‑286/11 P Marcuccio przeciwko Komisji, 15 listopada 2012 r.


Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑40/06 Marcuccio przeciwko Komisji, 6 grudnia 2007 r., pkt 50; ww. sprawa Marcuccio przeciwko Komisji; sprawa F‑3/11 Marcuccio przeciwko Komisji, 29 lutego 2012 r., pkt 54