Language of document : ECLI:EU:F:2013:12

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 6. februarja 2013

Zadeva F‑67/12

Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Odškodninska tožba – Nezakonitost – Dopis v zvezi z izvršitvijo sodbe, poslan zastopniku tožeče stranke v pritožbi zoper navedeno sodbo – Tožba, ki je očitno brez pravne podlage – Člen 94(a) Poslovnika“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio predlaga po eni strani razglasitev ničnosti odločbe, s katero je Evropska komisija zavrnila predlog za povrnitev škode, ki naj bi nastala, ker je bil dopis o načinu izvršitve sodbe Sodišča za uslužbence z dne 4. novembra 2008 v zadevi Marcuccio/Komisija (F‑41/06, v nadaljevanju: sodba z dne 4. novembra 2008), poslan odvetniku, ki ga je zastopal v postopku s pritožbo, vloženo zoper to sodbo, in po drugi strani naložitev Komisiji plačila odškodnine za škodo, ki naj bi zaradi tega nastala.

Odločitev: Tožba se zavrne, saj je očitno brez vsakršne pravne podlage. Tožeča stranka nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov Komisije. L. Marcuccio plača Sodišču za uslužbence 2000 EUR.

Povzetek

1.      Nepogodbena odgovornost – Pogoji – Nezakonitost – Škoda – Vzročna zveza – Kumulativni pogoji – Neizpolnitev enega od pogojev – Zavrnitev tožbe v celoti

(člen 340, drugi odstavek, PDEU)

2.      Sodni postopek – Stroški – Stroški, ki so Sodišču za uslužbence nastali, ker je uradnik z vložitvijo tožbe zlorabil postopek – Naložitev uradniku povrnitve navedenih stroškov

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 94)

1.      Nastanek nepogodbene odgovornosti Unije v smislu člena 340, drugi odstavek, PDEU, je odvisen od izpolnitve vseh treh kumulativnih pogojev, ki so nezakonitost upravnega akta ali ravnanja, ki se očita institucijam, resničnost škode in obstoj vzročne zveze med očitanim ravnanjem in zatrjevano škodo. Neizpolnitev enega od teh treh pogojev zadostuje za zavrnitev odškodninskega zahtevka.

(Glej točko 21.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 16. marec 2011, Marcuccio/Komisija, F‑21/10, točki 22 in 23 in navedena sodna praksa.

2.      Člen 94(a) Poslovnika Sodišča za uslužbence določa, da se lahko stranki, če mu je povzročila stroške, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, zlasti če je z vložitvijo tožbe očitno zlorabila postopek, naloži, da jih v celoti ali delno povrne, ne da bi znesek tega povračila lahko presegel znesek 2000 EUR.

To določbo je treba uporabiti, če je predmet tožbe uradnika zelo podoben tožbam, ki jih je vložil isti uradnik in v zvezi s katerimi je bilo razsojeno, da so očitno brez pravne podlage. Ta tožba je namreč vložena brez razloga in iz nagajivosti, ker je tožeča stranka izbrala sodno pot brez utemeljitve.

(Glej točke od 34 do 37.)

Napotitev na:

Sodišče: 14. april 2011, Marcuccio/Sodišče, C‑460/10 P;

Sodišče prve stopnje; 17. maj 2006, Marcuccio/Komisija, T‑241/03, točka 65;

Splošno sodišče Evropske unije: 6. julij 2010, Marcuccio/Sodišče, T‑401/09; 15. november 2012, Marcuccio/Komisija, T‑286/11 P;

Sodišče za uslužbence, 6. december 2007, Marcuccio/Komisija, F‑40/06, točka 50; zgoraj navedena sodba Marcuccio/Komisija; 29. februar 2012, Marcuccio/Komisija, F‑3/11, točka 54.