Language of document : ECLI:EU:F:2013:198

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 12 december 2013

Mål F‑68/12

Giorgio Lebedef

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål - Tjänstemän - Karriärutvecklingsrapport - Bedömning för år 2010 - Ansökan om ogiltigförklaring av karriärutvecklingsrapporten - Ansökan om ogiltigförklaring av det antal befordringspoäng som tilldelats”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i detta, genom vilken Giorgio Lebedef har yrkat ogiltigförklaring av karriärutvecklingsrapporten för perioden mellan den 1 januari och den 31 december 2010, och närmare bestämt av bedömningen av hans prestationer och av de befordringspoäng han därefter tilldelades.

Avgörande:      Talan ogillas. Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Betygsättning – Karriärutvecklingsrapport – Den rapporterande tjänstemannens utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

2.      Tjänstemän – Disciplinordning – Disciplinåtgärd – Nedflyttning till lägre lönegrad – Begrepp – Minskning av antalet erhållna befordringspoäng vid därpå följande bedömningar och betygsättningar – Omfattas

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 43 och 86; bilaga IX, artikel 9)

1.      De rapporterande tjänstemännen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när de bedömer de betygssatta tjänstemännens arbete. Domstolens prövning av innehållet i karriärutvecklingsrapporter är följaktligen begränsad till en kontroll av att förfarandet har gått riktigt till, att de faktiska omständigheterna är korrekta samt att det inte föreligger något uppenbart fel i bedömningen eller maktmissbruk. Det ankommer således inte på personaldomstolen att pröva om administrationens bedömning av en tjänstemans yrkesskicklighet är välgrundad, när bedömningen innefattar komplicerade värdeomdömen som på grund av sin beskaffenhet inte kan granskas objektivt.

(se punkt 53)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 29 september 2011, Kimman mot kommissionen, F‑74/10, punkt 89

2.      Att antalet erhållna befordringspoäng för en tjänsteman som nedflyttats till en lägre lönegrad har minskat vid därpå följande bedömningar och betygsättningar är en konsekvens av detta beslut och inte en ytterligare disciplinåtgärd. Om antalet befordringspoäng från tidpunkten före nedflyttningen till lägre lönegrad bibehölls skulle det nämligen innebära att den berörda tjänstemannen hade bättre möjligheter än sina kolleger att snabbt befordras till nästa lönegrad, i strid med likabehandlingsprincipen som innebär att alla tjänstemän som befordrats till en viss lönegrad vid lika meriter ska ha samma möjligheter till vidare befordran. Av samma skäl kan en tjänsteman inte göra gällande att tjänstetiden ska bibehållas. Om så vore fallet skulle disciplinåtgärden nedflyttning till lägre lönegrad åtminstone delvis förlora sin verkan.

(se punkt 63)