Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Yhdistetyt asiat C-316/16 ja C-424/16

B vastaan Land Baden-Württemberg

ja

Secretary of State for the Home Department vastaan Franco Vomero

(Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin ja Supreme Court of the United Kingdomin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – 28 artiklan 3 kohdan a alakohta – Vahvistettu suoja karkottamista vastaan – Edellytykset – Pysyvä oleskeluoikeus – Oleskelu vastaanottavan jäsenvaltion alueella kyseisen jäsenvaltion tekemää karkottamispäätöstä edeltävät kymmenen vuotta – Vankeusajanjakso – Vaikutukset kymmenen vuoden oleskelun yhtäjaksoisuuteen – Suhde kotoutumista merkitsevän siteen kokonaisarviointiin – Mainitun arvioinnin ajankohta ja huomioon otettavat arviointiperusteet

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.4.2018

1.        Unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38 – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – Suoja karkottamista vastaan – Edellytys – Oleskelu karkottamispäätöstä edeltävät kymmenen vuotta – Soveltamisedellytys – Asianomainen henkilö, jolla on pysyvä oleskeluoikeus

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38 16 artikla, 28 artiklan 2 kohta ja 3 kohdan a alakohta)

2.        Unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38 – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – Suoja karkottamista vastaan – Edellytys – Oleskelu karkottamispäätöstä edeltävät kymmenen vuotta – Yhtäjaksoinen oleskeluajanjakso taaksepäin laskettuna karkotuspäätöksen ajankohdasta alkaen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38 28 artiklan 3 kohdan a alakohta)

3.        Unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38 – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – Suoja karkottamista vastaan – Edellytys – Vastaanottavassa jäsenvaltiossa oleskelun yhtäjaksoisuuden keskeytyminen vankeusajanjakson vuoksi – Kymmenen vuoden yhtäjaksoinen oleskelu ennen vankeusajanjaksoa – Jäsenvaltioon kotoutumista merkitsevien siteiden kokonaisarviointi

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38 28 artiklan 3 kohdan a alakohta)

4.        Unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38 – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä – Suoja karkottamista vastaan – Edellytys – Oleskelu karkottamispäätöstä edeltävät kymmenen vuotta – Arvioinnin ajankohta – Karkottamispäätöksen antamisajankohta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38 27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ja 28 artiklan 3 kohdan a alakohta)

1.      Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä alueelta karkottamista vastaan säädetyn suojan saaminen edellyttää, että asianomaisella henkilöllä on direktiivin 16 artiklassa ja 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu pysyvä oleskeluoikeus.

(ks. 61 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

2.      Ks. tuomion teksti.

(ks. 64–66 kohta)

3.      Direktiivin 2004/38 28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisen unionin kansalaisen tapauksessa, joka suorittaa vapausrangaistusta ja joka on saanut karkottamispäätöksen, tässä säännöksessä mainittu edellytys ”oleskelusta vastaanottavassa jäsenvaltiossa edelliset kymmenen vuotta” voi täyttyä, jos asianomaisen henkilön tilanteen kokonaisarvioinnin, jossa otetaan huomioon kaikki merkitykselliset seikat, perusteella todetaan, etteivät kotoutumista merkitsevät siteet, jotka yhdistävät asianomaisen henkilön vastaanottavaan jäsenvaltioon, ole mainitusta vankeudesta huolimatta katkenneet. Merkityksellisiä seikkoja ovat muun muassa asianomaisen henkilön ennen vankeuttaan vastaanottavaan jäsenvaltioon luomien kotoutumista merkitsevien siteiden vahvuus, vankeusajanjaksoon johtaneen rikoksen luonne ja olosuhteet, joissa se on tehty sekä asianomaisen henkilön käytös vankeuden aikana.

(ks. 83 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

4.      Direktiivin 2004/38 28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että sitä, täyttääkö henkilö mainitussa säännöksessä tarkoitetun edellytyksen ”oleskelusta vastaanottavassa jäsenvaltiossa edelliset kymmenen vuotta”, on arvioitava alkuperäisen karkottamispäätöksen tekemishetkellä.

(ks. 95 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)