Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Združeni zadevi C-316/16 in C-424/16

B
proti
Land Baden-Württemberg

in

Secretary of State for the Home Department
proti
Francu Vomeru

(Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ju vložili Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Supreme Court of the United Kingdom)

„Predhodno odločanje – Državljanstvo Unije – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva 2004/38/ES – Člen 28(3)(a) – Povečana stopnja varstva pred izgonom – Pogoji – Pravica do stalnega prebivališča – Prebivanje v državi članici gostiteljici deset let pred izdajo odločbe o izgonu z ozemlja zadevne države članice – Obdobje prestajanja zaporne kazni – Posledice za neprekinjenost desetletnega prebivanja – Razmerje s celovito presojo integracijske vezi – Trenutek izvedbe navedene presoje in merila, ki se morajo pri njej upoštevati“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. aprila 2018

1.        Državljanstvo Unije – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva 2004/38 – Omejitev pravice do vstopa in prebivanja iz razlogov javnega reda in javne varnosti – Varstvo pred izgonom – Zahteva – Prebivanje deset let pred izdajo odločbe o izgonu – Pogoj uporabe – Zadevna oseba, ki ima pravico do stalnega prebivališča

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38, člena 16 ter 28(2) in (3)(a))

2.        Državljanstvo Unije – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva 2004/38 – Omejitev pravice do vstopa in prebivanja iz razlogov javnega reda in javne varnosti – Varstvo pred izgonom – Zahteva – Prebivanje deset let pred izdajo odločbe o izgonu – Obdobje nepretrganega prebivanja, izračunano s štetjem od datuma izdaje odločbe o izgonu

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38, člen 28(3)(a))

3.        Državljanstvo Unije – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva 2004/38 – Omejitev pravice do vstopa in prebivanja iz razlogov javnega reda in javne varnosti – Varstvo pred izgonom – Zahteva – Prekinitev nepretrganega prebivanja v državi članici gostiteljici zaradi prestajanja zaporne kazni  – Obdobje nepretrganega prebivanja desetih let pred obdobjem prestajanja zaporne kazni – Celovita presoja integracijskih vezi z državo članico

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38, člen 28(3)(a))

4.        Državljanstvo Unije – Pravica do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic – Direktiva 2004/38 – Omejitev pravice do vstopa in prebivanja iz razlogov javnega reda in javne varnosti – Varstvo pred izgonom – Zahteva – Prebivanje deset let pred izdajo odločbe o izgonu – Trenutek presoje – Datum sprejetja odločbe o izgonu

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38, člena 27(2), pododstavek 2, in 28(3)(a))

1.      Člen 28(3)(a) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC je treba razlagati tako, da je upravičenost do varstva pred izgonom z ozemlja iz navedene določbe pogojena s tem, da ima zadevna oseba pravico do stalnega prebivališča v smislu člena 16 in člena 28(2) te direktive.

(Glej točko 61 in točko 1 izreka.)

2.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 64 do 66.)

3.      Člen 28(3)(a) Direktive 2004/38 je treba razlagati tako, da je lahko v primeru državljana Unije, ki prestaja zaporno kazen in zoper katerega je sprejeta odločba o izgonu, pogoj „prebiva[nja] v državi članici gostiteljici preteklih deset let“ iz te določbe izpolnjen, če je mogoče s celovito presojo položaja zadevne osebe ob upoštevanju vseh upoštevnih vidikov ugotoviti, da ne glede na navedeno prestajanje zaporne kazni integracijske vezi med zadevno osebo in državo članico gostiteljico niso bile pretrgane. Med te vidike med drugim spada trdnost integracijskih vezi, stkanih z državo članico gostiteljico pred začetkom prestajanja zaporne kazni zadevne osebe, narava kaznivega dejanja, na katerem temelji izvršena zaporna kazen, okoliščine, v katerih je bilo storjeno, in osebno obnašanje zadevne osebe med prestajanjem zaporne kazni.

(Glej točko 83 in točko 2 izreka.)

4.      Člen 28(3)(a) Direktive 2004/38 je treba razlagati tako, da je treba vprašanje, ali oseba izpolnjuje pogoj „prebiva[nja] v državi članici gostiteljici preteklih deset let“ v smislu navedene določbe, presojati na datum sprejetja prvotne odločbe o izgonu.

(Glej točko 95 in točko 3 izreka.)