Language of document : ECLI:EU:C:2018:256

Förenade målen C316/16 och C424/16

B

mot

Land Baden-Württemberg

och

Secretary of State for the Home Department

mot

Franco Vomero

(begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg och från Supreme Court of the United Kingdom)

”Begäran om förhandsavgörande – Unionsmedborgarskap – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier – Direktiv 2004/38/EG – Artikel 28.3 a – Förstärkt skydd mot utvisning – Villkor – Permanent uppehållsrätt – Uppehåll i den mottagande medlemsstaten under de tio år som föregick beslutet om utvisning från den berörda medlemsstaten – Fängelsevistelse – Verkningar för det tioåriga uppehållets kontinuitet – Betydelse för helhetsbedömningen avseende anknytning genom integration – Tidpunkt då denna bedömning ska utföras och de kriterier som ska beaktas vid densamma”

Sammanfattning – Domstolens dom (stora avdelningen) av den 17 april 2018

1.        Unionsmedborgarskap – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Direktiv 2004/38 – Begränsningar av rätten till inresa och bosättning med hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet – Skydd mot utvisning – Villkor – Tioårig uppehållsperiod före utvisningsbeslutet – Tillämpningsvillkor – Person som har permanent uppehållsrätt

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38, artiklarna 16, 28.2 och 28.3 a)

2.        Unionsmedborgarskap – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Direktiv 2004/38 – Begränsningar av rätten till inresa och bosättning med hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet – Skydd mot utvisning – Villkor – Tioårig uppehållsperiod före utvisningsbeslutet – Den stadigvarande uppehållsperioden ska räknas bakåt i tiden från beslutet om utvisning

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38, artikel 28.3 a)

3.        Unionsmedborgarskap – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Direktiv 2004/38 – Begränsningar av rätten till inresa och bosättning med hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet – Skydd mot utvisning – Villkor – Avbrott i stadigvarande uppehåll till följd av fängelsevistelse – Tioårig stadigvarande uppehållsperiod före fängelsevistelsen – Helhetsbedömning av graden av integration med medlemsstaten

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38, artikel 28.3 a)

4.        Unionsmedborgarskap – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Direktiv 2004/38 – Begränsningar av rätten till inresa och bosättning med hänsyn till allmän ordning och allmän säkerhet – Skydd mot utvisning – Villkor – Tioårig uppehållsperiod före utvisningsbeslutet – Tidpunkt för bedömningen – Dagen för antagandet av utvisningsbeslutet

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38, artiklarna 27.2 andra stycket och 28.3 a)

1.      Artikel 28.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG ska tolkas så, att det krävs att den berörda personen har permanent uppehållsrätt, i den mening som avses i artikel 16 och artikel 28.2 i detta direktiv, för att vederbörande ska erhålla skydd mot utvisning enligt denna bestämmelse.

(se punkt 61 samt punkt 1 i domslutet)

2.      Se domen.

(se punkterna 64–66)

3.      Artikel 28.3 a i direktiv 2004/38 ska tolkas så, att när det är fråga om en unionsmedborgare som avtjänar ett fängelsestraff och vederbörande är föremål för ett utvisningsbeslut, kan kravet i nämnda bestämmelse på att den berörda personen ska ha ”uppehållit sig i den mottagande medlemsstaten under de tio föregående åren” anses uppfyllt om det efter en helhetsbedömning av den personens situation – med beaktande av alla relevanta aspekter – kan konstateras att den berörda personens anknytning genom integration till den mottagande medlemsstaten, trots fängelsestraffet, inte har brutits. Dessa aspekter omfattar, bland annat, den grad av anknytning genom integration som funnits till den mottagande medlemsstaten före den berörda personens fängelsestraff, arten av det brott som ledde till det avtjänade fängelsestraffet och de omständigheter under vilka brottet begicks samt den berörda personens beteende under frihetsberövandet.

(se punkt 83 samt punkt 2 i domslutet)

4.      Artikel 28.3 a i direktiv 2004/38 ska tolkas så, att frågan huruvida en person uppfyller kravet på att ha ”uppehållit sig i den mottagande medlemsstaten under de föregående tio åren”, i den mening som avses i denna bestämmelse, ska bedömas den dag då det ursprungliga beslutet om utvisning meddelades.

(se punkt 95 samt punkt 3 i domslutet)