Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 september 2011 - Hecq / Commissie

(Zaak F-12/11)1

(Openbare dienst - Beroepsziekte - Pensionering wegens invaliditeit - Verzoek om hervatting van beroepsactiviteit - Verzoek om schadevergoeding)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van het stilzwijgende besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek om hervatting van zijn beroepsactiviteiten en volledige betaling van zijn bezoldiging als ambtenaar, berekend sinds 1 augustus 2003, alsmede schadevergoeding, een en ander vermeerderd met 7 % vertragingsrente per jaar sinds 1 augustus 2003

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Hecq zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 113 van 9.4.2011, blz. 22.