Language of document :

22. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-17/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Kostja selle otsuse tühistamine, millega otsustati mitte pikendada hageja lepingulise töötaja lepingut.

Hageja nõuded

Esimese võimalusena tühistada otsus mitte pikendada tema lepingulise töötaja lepingut, nii nagu see otsus tuleneb kaudselt 28. aprilli 2010. aasta memost, ning vajadusel tühistada teenistuslepinguid sõlmima volitatud asutuse otsus jätta kaebus rahuldamata;

eelnevast tulenevalt ennistada hageja teenistusse;

mõista kostjalt varalise kahju hüvitisena välja esialgu 27 000 eurot, millele lisandub seadusjärgses määras viivitusintress, mida arvutatakse kuni kohtuotsuse tegemiseni;

mõista kostjalt mittevaralise kahju hüvitisena välja esialgsena ja ex aequo et bono hinnatud summa 15 000 eurot (viisteist tuhat eurot), millele lisandub seadusjärgses määras viivitusintress, mida arvutatakse kuni kohtuotsuse tegemiseni;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________