Language of document :

2014 m. balandžio 7 d. Verwaltungsgerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH / Bundesvergabeamt

(Byla C-166/14)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

Atsakovė: Bundesvergabeamt

Kitos šalys: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft; Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisę – ypač bendruosius lygiavertiškumo ir veiksmingumo principus, taip pat 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/665/EEB1 dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo, iš dalies pakeistą 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB2 , iš dalies keičiančia Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo – reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinė teisinė situacija, kai prašymas dėl viešųjų pirkimų teisės pažeidimo konstatavimo turi būti pateiktas per šešis mėnesius nuo sutarties sudarymo, jei viešųjų pirkimų teisės pažeidimo konstatavimas yra reikalavimas ne tik sutarties pripažinimui negaliojančia, bet ir ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti?

____________

1 OL L 395, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246.

2 OL L 335, p. 31.