Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 26.11.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(Asia C-166/14)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Direktiivi 89/665/ETY – Tehokkuus- ja vastaavuusperiaate – Julkisiin hankintoihin liittyvät muutoksenhakumenettelyt – Kanteen nostamisen määräaika – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan vahingonkorvausvaatimus voidaan esittää vain kun menettelyn lainvastaisuus on ennalta todettu – Preklusiivinen määräaika, joka alkaa kulua riippumatta siitä, onko asianomainen tietoinen lainvastaisuudesta)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

Muut osapuolet: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ja Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Tuomiolauselma

Unionin oikeus, erityisesti tehokkuusperiaate, on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan julkisia hankintoja koskevan oikeuden säännön rikkomiseen perustuva vahingonkorvausvaatimus voidaan esittää vain, kun kyseessä olevan hankintasopimuksen tekomenettely on ensin todettu lainvastaiseksi, koska ei ole julkaistu ennalta hankintailmoitusta, kun tämä lainvastaisuuden toteamista koskeva vaatimus on esitettävä kyseisen julkista hankintaa koskevan sopimuksen sopimuspuolen valintapäivää seuraavasta päivästä alkavassa kuuden kuukauden preklusiivisessa määräajassa riippumatta siitä, pystyikö vaatimuksen esittäjä olemaan tietoinen hankintaviranomaisen kyseistä päätöstä koskevasta lainvastaisuudesta vai ei.

____________

1 EUVL C 282, 25.8.2014.