Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. novembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(vec C-166/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Smernica 89/665/EHS – Zásady efektivity a ekvivalencie – Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania – Lehota na podanie žaloby – Vnútroštátna právna úprava podriaďujúca žalobu o náhradu škody predchádzajúcemu určeniu protiprávnosti postupu – Prekluzívna lehota začínajúca plynúť nezávisle od toho, či navrhovateľ vedel o protiprávnosti)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

za účasti: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutische Gehaltskasse für ÖsterreichVýrok rozsudkuPrávo Európskej únie, najmä zásada efektivity, bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podriaďuje podanie návrhu na účely získania náhrady škody za porušenie právneho pravidla v oblasti verejného obstarávania tomu, aby predtým došlo k určeniu protiprávnosti postupu zadávania dotknutej zákazky z dôvodu neuverejnenia predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, keď tento návrh na určenie protiprávnosti podlieha prekluzívnej lehote šesť mesiacov začínajúcej plynúť odo dňa nas

ledujúceho po d

ni zadania predmetnej verejnej zákazky, a to nezávisle od toho, či navrhovateľ bol alebo nebol schopný dozvedieť sa o existencii protiprávnosti ovplyvňujúcej toto rozhodnutie obstarávateľa.

____________

1 Ú. v. EÚ C 282, 25.8.2014.