Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 26 november 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof - Österrrike) – MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(Mål C-166/14)1

(Begäran om förhandsavgörande – Offentlig upphandling – Direktiv 89/665/EEG – Principerna om effektivitet och likvärdighet – Förfaranden för prövning av offentlig upphandling – Tidsfrist för väckande av talan – Nationell lagstiftning enligt vilken fastställelse av att upphandlingsförfarandet är rättsstridigt utgör en förutsättning för skadeståndstalan – Preklusionsfrist som börjar löpa oberoende av sökandens kännedom om rättsstridigheten)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

Ytterligare deltagare i rättegången: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich

Domslut

Unionsrätten, i synnerhet effektivitetsprincipen, utgör hinder mot nationell lagstiftning som innebär att en skadeståndstalan som grundar sig på en överträdelse av upphandlingslagstiftningen måste föregås av en fastställelse av att det aktuella upphandlingsförfarandet var rättsstridigt på grund av att det inte föregåtts av ett offentliggörande av ett meddelande om upphandling, och att för en sådan fastställelsetalan gäller en preklusionsfrist på sex månader, som börjar löpa dagen efter tilldelningen av kontraktet, oberoende av huruvida den som ansöker om fastställelse hade möjlighet att känna till rättsstridigheten av den upphandlande myndighetens beslut.

____________

1 EUT C 282, 25.8.2014.