Language of document : ECLI:EU:C:2015:779

Cauza C‑166/14

MedEval – Qualitäts-, Leistungs- und Struktur‑Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH

(cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgerichtshof)

„Trimitere preliminară – Achiziții publice – Directiva 89/665/CEE – Principiile efectivității și echivalenței – Proceduri privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice – Termen de introducere a căii de atac – Legislație națională care condiționează acțiunea în despăgubire de constatarea prealabilă a nelegalității procedurii – Termen de decădere care începe să curgă independent de cunoașterea nelegalității de către solicitant”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 26 noiembrie 2015

1.        Apropierea legislațiilor – Proceduri privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de lucrări – Directiva 89/665 – Obligația statelor membre de a prevedea o cale de atac – Acțiuni în daune interese – Puterea de apreciere a statelor membre – Limite – Respectarea principiilor echivalenței și efectivității

[Directiva 89/665 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66, art. 1 alin. (1) și (3)]

2.        Apropierea legislațiilor – Proceduri privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de lucrări – Directiva 89/665 – Termene de introducere a căii de atac – Reglementarea națională care condiționează acțiunea în repararea prejudiciului de constatarea prealabilă a nelegalității procedurii – Termen de decădere care încearcă să curgă indiferent de cunoașterea nelegalității de către reclamant – Inadmisibilitate – Încălcarea principiului efectivității

[Directiva 89/665 a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66, art. 1 alin. (1) și (3)]

1.        Articolul 1 alineatele (1) și (3) din Directiva 89/665 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66, impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru a garanta existența unor căi de atac efective și cât se poate de rapide împotriva deciziilor autorităților contractante incompatibile cu dreptul Uniunii și care să asigure o largă accesibilitate a căilor de atac oricărei persoane care are sau care a avut vreun interes în obținerea unui anumit contract și care a fost prejudiciată sau riscă să fie prejudiciată printr‑o presupusă încălcare.

În acest context, revine statelor membre sarcina de a stabili modalitățile procedurale ale acțiunilor în daune interese privind contractele de achiziții publice. Aceste modalități procedurale nu trebuie să fie însă mai puțin favorabile decât cele aplicabile unor acțiuni similare prevăzute pentru protecția drepturilor întemeiate pe ordinea juridică internă (principiul echivalenței) și nu trebuie să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii (principiul efectivității).

(a se vedea punctele 28 și 37)

2.        Dreptul Uniunii Europene, în special principiul efectivității, se opune unei reglementări naționale care condiționează introducerea unei acțiuni pentru obținerea unor daune interese pentru încălcarea unei norme din legislația privind contractele de achiziții publice de constatarea prealabilă a nelegalității procedurii de atribuire a respectivului contract de achiziții, ca urmare a nepublicării prealabile a unui anunț de participare, în cazul în care această acțiune în constatarea nelegalității este supusă unui termen de decădere de șase luni care începe să curgă din ziua următoare atribuirii contractului de achiziții publice în cauză, independent de aspectul dacă solicitantul acțiunii era sau nu era în măsură să cunoască existența nelegalității care afectează această decizie a autorității contractante.

Astfel, faptul de a condiționa introducerea unei acțiuni pentru obținerea unor daune interese de constatarea prealabilă a nelegalității procedurii de atribuire a respectivului contract de achiziții, în cazul în care această acțiune în constatarea nelegalității este supusă unui termen de decădere de șase luni, fără a ține seama de cunoașterea sau de necunoașterea de către persoana prejudiciată a existenței unei încălcări a unei norme de drept, este susceptibilă să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea dreptului de a introduce o acțiune în daune interese. Or, în caz de nepublicare prealabilă a unui anunț de participare, un asemenea termen de șase luni riscă să nu permită unei persoane prejudiciate să adune informațiile necesare în vederea unei acțiuni eventuale, aspect care împiedică, așadar, introducerea acestei acțiuni.

(a se vedea punctele 41, 42 și 46 și dispozitivul)