Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. maj 2011 - J mod Kommissionen

(Sag F-53/09) 

(Personalesag - tjenestemænd - social sikring - forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme - vedtægtens artikel 73 - afslag på at anerkende en sygdom som en erhvervssygdom - forpligtelse til at gennemføre sagen inden for en rimelig frist)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: J (London, Det Forenede Kongerige) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens anmodning om, at den sygdom, som sagsøgeren lider af, anerkendes som en erhvervssygdom, samt af afgørelsen om, at sagsøgeren skal afholde honoraret og omkostningerne til den læge, som sagsøgeren har udpeget, samt halvdelen af honoraret og ekstraomkostningerne til den tredje læge fra lægeudvalget.

Konklusion

Europa-Kommissionen betaler sagsøgeren et beløb på én EUR i erstatning.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af sagsøgerens omkostninger.

Sagsøgeren bærer tre fjerdedele af sine omkostninger.

____________

1 - EUT C 180 af 1.8.2009, s. 64.