Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 mei 2011 - J / Commissie

(Zaak F-53/09)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten - Artikel 73 van Statuut - Weigering om te erkennen dat ziekte door beroep is veroorzaakt - Verplichting om procedure binnen redelijke termijn te voeren)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: J (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en J. Baquero Cruz, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij om te erkennen dat de ziekte waaraan zij lijdt door het beroep is veroorzaakt alsmede van het besluit om de honoraria en kosten van de door haar aangewezen arts én de helft van de honoraria en bijkomende kosten van de derde arts van de medische commissie ten laste van haar te brengen

Dictum

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 1 EUR aan verzoeker.

De overige vorderingen van het beroep worden afgewezen.

De Europese Commissie zal naast haar eigen kosten één vierde van verzoekers kosten dragen.

Verzoeker zal drie vierde van zijn eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 180 van 1.8.2009, blz. 64.