Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 26. maijā - Maxwell/Komisija

(lieta F-55/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Allan Maxwell, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājam radušies viņa atvaļinājuma personisku iemeslu dēļ laikā, ko viņš bija ņēmis, lai veiktu "EU Senior Advisor" pienākumus Korejas Enerģētikas attīstības organizācijā, tāpēc, ka viņam netika atlīdzinātas izmitināšanas izmaksas un mācību maksa

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 2. septembra lēmumu, ar kuru noraida prasītāja lūgumu par izdevumu atlīdzināšanu;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 132 900 izmitināšanas izmaksu un mācību maksas atlīdzināšanai, kas viņam radušās, pildot viņa EU Senior advisor pienākumus KEDO ;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________