Language of document :

Talan väckt den 26 maj 2009 - Maxwell mot kommissionen

(Mål F-55/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Allan Maxwell (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ersättning för den skada som sökanden lidit under den period då han var tjänstledig av personliga skäl för att tjänstgöra som "EU Senior Advisor" vid Organisationen för energiutveckling på koreanska halvön (KEDO), en skada som är en följd av att han inte fick någon ersättning för de kostnader för bostad och skolgång som han hade under nämnda period.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 2 september 2008 att avslå sökandens begäran om ersättning,

förplikta kommissionen att till sökanden betala 132 900 euro i ersättning för kostnader för bostad och skolgång som sökanden hade under sin tjänstgöring som "EU Senior Advisor" vid KEDO,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________