Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2009 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-54/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Frabetti, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności szeregu decyzji dotyczących pomniejszenia o 39 dni prawa do urlopu skarżącego za 2008 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 lutego 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 10 kwietnia 2008 r., 20 maja 2008 r., 14 lipca 2008 r. dotyczących pomniejszenia o 39 dni prawa do urlopu skarżącego za 2008 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________