Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2009 r. - Petrilli przeciwko Komisji

(Sprawa F-51/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Petrilli (Grottammare, Włochy) (przedstawiciele: J.-L. Lodomez i J. Lodomez, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego dotyczącej ustalenia głównego miejsca zamieszkania skarżącego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 lutego 2009 r., w której organ powołujący odmówił uznania Włoch za główne miejsce zamieszkania skarżącego;

zasądzenie od Komisji odsetek za okres od dnia 1 lipca 2007 r. od kwot należnych z tytułu zastosowania ze skutkiem wstecznym współczynnika korygującego dla Włoch do emerytury skarżącego, dodatku na ponowne zagospodarowanie i podwójnego dodatku rodzinnego w oparciu o podwyższone o 2 punkty stopy procentowe, ustalone przez EBC dla głównych operacji refinansowania dla odnośnego okresu;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________