Language of document : ECLI:EU:F:2009:166

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

30. listopadu 2009

Věc F-54/09

Giorgio Lebedef

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Dovolená za kalendářní rok – Dočasné přidělení pro účely odborového zastoupení na polovinu pracovního úvazku – Neomluvená nepřítomnost – Snížení nároků na dovolenou za kalendářní rok – Článek 60 služebního řádu – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se G. Lebedef domáhá zrušení rozhodnutí ze dne 15. února, 1. dubna, 10. dubna, 20. května a 14. července 2008 týkajících se snížení nároků žalobce na dovolenou pro rok 2008 o 39 dnů;

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako postrádající jakýkoliv právní základ. G. Lebedef ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Řízení – Rozhodnutí přijaté usnesením obsahujícím odůvodnění – Podmínky

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 76)

2.      Úředníci – Zastoupení – Ochrana zástupců zaměstnanců

(Služební řád úředníků, příloha II, čl. 1 šestý pododstavec)

1.      Soud Společenství je oprávněn na základě okolností každého případu posoudit, zda řádný výkon spravedlnosti odůvodňuje zamítnout zjevně neopodstatněnou žalobu ve věci samé podle článku 76 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, aniž by musel nejprve rozhodnout o námitce nepřípustnosti vznesené žalovaným. Tak je tomu v případě, kdy je řešení přijaté Soudem ve starším rozsudku týkajícím se žalobce použitelné mutatis mutandis, servatis servandis, na projednávaný případ.

(viz body 45 a 46)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 20. ledna 2009, Klein v. Komise, F‑32/08, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 20 a citovaná judikatura; 7. července 2009, Lebedef v. Komise, F‑39/08, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000

2.      Článek 10 rámcové dohody ze dne 27. ledna 2006 o vztazích mezi Komisí a odborovými a profesními organizacemi a čl. 1 šestý pododstavec přílohy II služebního řádu mají v zásadě tentýž obsah a účel, a to ochranu zástupců zaměstnanců, a liší se v podstatě jen svou osobní působností. Článek 1 šestý pododstavec přílohy II služebního řádu se totiž týká zástupců stanovených služebním řádem, a sice členů výboru zaměstnanců a úředníků jmenovaných výborem do orgánů zřízených na základě služebního řádu, zatímco článek 10 rámcové dohody se týká zástupců a zmocněnců odborů.

(viz bod 49)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: výše uvedený rozsudek Lebedef v. Komise,