Language of document : ECLI:EU:F:2010:53

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

15 юни 2010 година

Дело F-51/09

Alessandro Petrilli

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по почин на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Petrilli, бивше длъжностно лице от Комисията, пенсиониран на 1 юли 2007 г., иска отмяната на решението на органа по назначаването от 18 февруари 2009 г. за отхвърляне на жалбата, подадена на 20 октомври 2008 г. на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз срещу решението на служба „Управление и плащане по индивидуални права“ от 16 октомври 2008 г., с което се отказва да се определи Италия като негово основно място на пребиваване след пенсионирането му, и вследствие на това се отказва, първо, да се приложи към пенсията му корекционния коефициент за Италия, второ, да му се предостави надбавка за пренастаняване, трето да се удвои надбавката за образование, която получава за своята дъщеря.

Решение: Заличава дело F‑51/09, Petrilli/Комисия от регистъра на Съда на публичната служба. Комисията заплаща еднократно сумата от 5 750 EUR на жалбоподателя, а в замяна на това последният се отказва от всякакви претенции, включително относно съдебните разноски. Жалбоподателят понася евентуалния остатък от направените от него съдебни разноски. Комисията понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(членове69 и 74 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)