Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 maja 2012 r. – Simões Dos Santos przeciwko OHIM

(Sprawa F-27/08 RENV)1

Język postępowania: francuski

W następstwie zawarcia ugody prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 25.