Language of document :

Sag anlagt den 29. februar 2008 - Simões dos Santos mod KHIM

(Sag F-27/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Spanien) (ved avocat A. Creus Carreras)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af flere afgørelser fra Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked, for så vidt som de ikke udgør en korrekt opfyldelse af dommen afsagt i sag T-435/04, idet de ikke indrømmer sagsøgeren ret til den pointsaldo, hvis ophævelse var blevet annulleret af Retten i Første Instans, samt betaling af morarenter, der svarer til forskellen i den løn, som sagsøgeren burde have oppebåret.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kontoret for Harmonisering i Det Indre Markeds afgørelse af 3. december 2007 om afslag på den af sagsøgeren indgivne klage den 8. august 2007, og afgørelse nr. PERS-01-07 om tildeling af forfremmelsespoints i forfremmelsesåret 2003, afgørelse ADM-07-17 om fortolkning af afgørelse ADM-03-35 om tjenestemænd og midlertidigt ansattes karriere og forfremmelse, samt skrivelsen af 15. juni 2007 med overskriften "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority".

KHIM tilpligtes at betale sagsøgeren morarenter, der svarer til forskellen i den løn, som sagsøgeren burde have oppebåret, hvis ophævelsen af saldoen for points for fortjeneste ikke var sket, med den af Retten fastsatte rentesats.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked betaler sagens omkostninger.

____________