Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 lutego 2008 r. - Simões dos Santos przeciwko OHIM

(Sprawa F-27/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Simões dos Santos (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: A. Creus Carreras, avocat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności szeregu decyzji Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego w zakresie w jakim nie wykonują one w prawidłowy sposób wyroku T-435/04, nie uznają skarżącemu punktów, których likwidację Sąd Pierwszej Instancji uznał za nieważną, a także wypłata odsetek za zwłokę od kwoty stanowiącej różnicę wynagrodzenia, jaką skarżący powinien był otrzymać.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie oddalenia zażalenia wniesionego przez skarżącego w dniu 8 sierpnia 2007 r., a także decyzji nr PERS-01-07 dotyczącej przyznania punktów awansu w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r., decyzji ADM-07-17 dokonującej wykładni decyzji ADM 03-35 dotyczącej kariery i awansu urzędników i pracowników tymczasowych oraz pisma z dnia 15 czerwca 2007 r. zatytułowanego "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority";

zasądzenie od OHIM na rzecz skarżącego odsetek za zwłokę od kwoty odpowiadającej różnicy w wynagrodzeniu, jaką skarżący powinien otrzymać, gdyby nie zlikwidowano punktów za zasługi, które to odsetki obliczone zostaną przez Sąd;

obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego kosztami postępowania.

____________