Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. júla 2008 - Pouzol/Dvor audítorov Európskych spoločenstiev

(vec F-28/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby Spoločenstiev - Potvrdzujúce rozhodnutia - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Pouzol (Combaillaux, Francúzsko) (v zastúpení: D. Grisay, I. Andoulsi a D. Piccininno, advokáti)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov z 29. novembra 2007, ako aj návrhov Dvora audítorov predložených žalobcovi 10. mája 2007 týkajúcich sa prevodu práv na dôchodok nadobudnutých vo Francúzsku - Návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Pán Pouzol je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 116, 9.5.2008, s. 35.