Language of document :

Talan väckt den 28 februari 2008 - Pouzol mot revisionsrätten

(Mål F-28/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel Pouzol (Combaillaux, Frankrike) (ombud: advokaterna D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut av den 29 november 2007 och av de erbjudanden som sökanden mottog den 10 maj 2007 rörande överföring av de pensionsrättigheter som denne förvärvat i Frankrike, samt följaktligen fastställelse av att sökanden ska tillgodoräknas ytterligare 6 år, 10 månader och 1 dag i extra tjänstgöringstid, vilket innebär att denne ska sammanlagt ska tillgodoräknas en extra tjänstgöringstid på 10 år, 3 månader och 24 dagar, vilket ger honom rätt till ytterligare pension. Dels fastställelse att svaranden ska ersätta sökanden för den ekonomiska och ideella skada som denne lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara revisionsrättens beslut av den 29 november 2007 och de erbjudanden som sökanden mottog den 10 maj 2007,

fastställa att sökanden ska tillgodoräknas ytterligare tjänstgöringstid med 6 år, 10 månader och 1 dag, det vill säga en sammanlagd extra tjänstgöringstid på 10 år, 3 månader och 24 dagar,

förplikta revisionsrätten att omvandla denna extra tjänstgöringstid till ytterligare pension med ett belopp på 1 232,32 euro per månad,

förplikta revisionsrätten att ersätta den ekonomiska skada som sökanden har lidit, som den dag då förevarande ansökan ingavs uppskattades till 32 040,32 euro (det vill säga ett inkomstbortfall med 1 232,32 euro per månad från den dag då sökanden pensionerades den 1 januari 2006 till den 1 mars 2008),

förplikta revisionsrätten att ersätta den ideella skada som sökanden lidit under mer än 14 år med ett belopp som parterna ska enas om vid ett senare tillfälle,

förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

____________