Language of document : ECLI:EU:F:2008:100

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2008 m. liepos 15 d.

Byla F‑28/08

Michel Pouzol

prieš

Europos Bendrijų Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Teisių į pensiją, įgytų iki tarnybos Bendrijose pradžios, pervedimas – Patvirtinamieji sprendimai – Nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Pouzol prašo būtent, pirma, panaikinti 2007 m. lapkričio 29 d. Audito Rūmų sprendimą atmesti jo skundą dėl 2007 m. gegužės 10 d. sprendimų, kuriais nustatomas Bendrijos pensijų draudimo stažo padidinimas, pervedus teises į pensiją, kurias jis įgijo Prancūzijoje pagal papildomas pensijų draudimo sistemas, ir, antra, remiantis šiuo pervedimu, pripažinti, kad bendras Bendrijos pensijų draudimo stažo padidinimas yra dešimt metų trys mėnesiai ir dvidešimt keturios dienos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Tik patvirtinamasis aktas – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis ir 91 straipsnio 1 dalis)

Ieškinys, kuriuo siekiama panaikinti sprendimą, kuriuo tik patvirtinamas ankstesnis sprendimas, neužginčytas per nustatytą terminą, yra nepriimtinas. Sprendimas yra tik patvirtinantis ankstesnį sprendimą, jei jame, palyginti su ankstesniu aktu, nėra naujos informacijos ir prieš jį priimant iš naujo nebuvo atliktas realus ir išsamus arba nauja informacija pagrįstas šio ankstesnio sprendimo adresato padėties patikrinimas. Tai, kad buvo ištaisyta finansinė klaida, nekeičiant paties akto turinio, nereiškia, jog buvo priimtas naujas sprendimas.

(žr. 45, 47 ir 60 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1978 m. kovo 9 d. Sprendimo Herpels prieš Komisiją, 54/77, Rink. p. 585, 11–14 punktai; 1980 m. gruodžio 10 d. Sprendimo Grasselli prieš Komisiją, 23/80, Rink. p. 3709, 18 punktas; 1986 m. kovo 11 d. Sprendimo Adams ir kt. prieš Komisiją, 294/84, Rink. p. 977, 14–16 punktai; 1994 m. birželio 2 d. Sprendimo AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Rink. p. I‑2305, 24 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. spalio 14 d. Sprendimo CAS Succhi di Frutta prieš Komisiją, T‑191/96 ir T‑106/97, Rink. p. II‑3181, 60 punktas; 2000 m. spalio 26 d. Sprendimo Ripa di Meana ir kt. prieš Parlamentą, T‑83/99–T‑85/99, Rink. p. II‑3493, 33 ir 34 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gruodžio 19 d. Nutarties Suhadolnik prieš Teisingumo Teismą, F‑78/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 31 ir 32 punktai.