Language of document :

Žaloba podaná 5. novembra 2020 – Muratbey Gida/EUIPO – M. J. Dairies (Syr v tvare trojitej špirály)

(vec T-662/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turecko) (v zastúpení: M. Schork, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulharsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: žalobkyňa.

Dotknutý sporný dizajn: medzinárodný zápis dizajnu č. DM/080641-0002 (Syr v tvare trojitej špirály) označujúci Európsku úniu.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 21. augusta 2020 vo veci R 1925/2019-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a zamietol návrh na výmaz sporného medzinárodného zápisu č. DM/080641-0002 označujúceho Európsku úniu, ktorý podal ďalší účastník konania pred odvolacím senátom,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002,

porušenie článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002.

____________