Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2008°r. - Simon przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Simon (Nouackhott, Mauretania) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr z dnia 25 października 2007 r. o niewpisaniu nazwiska skarżącej na listę laureatów i do bazy danych CAST 27/Relex.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr z dnia 25 października 2007 r. o niewpisaniu nazwiska skarżącej na listę laureatów i do bazy danych CAST 27/Relex;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________