Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (Първи състав) от 21 октомври 2009 г. - V/Комисия

(Дело F-33/08)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Назначаване - Отказ за назначаване поради физическа непригодност за изпълняване на служебните задължени - Редовност на процедурата - Редовност на медицинския преглед за назначаване на работа -Подготвителни актове)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: V (Брюксел, Белгия) (представители: C. Ronzi, A. Grauling и É. Boigelot, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: L. Lozano Palacios и D. Martin)

Предмет

Публична служба - Отмяна на решението на Комисията от 15 май 2007 година, с което уведомява жалбоподателя, че не отговаря на условията за физическа годност, необходими за изпълнение на служебните задължения и искане за обезщетение за морални и материални вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Комисията на Европейските общности понася собствените си съдебни разноски и половината от направените от V съдебни разноски.

V понася половината от собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 158, 21.06.2008 г., стр. 26