Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 21. októbra 2009 - V/Komisia

(vec F-33/08)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Prijímanie do zamestnania - Odmietnutie prijatia do zamestnania z dôvodu fyzickej nespôsobilosti na plnenie úloh - Dodržanie pravidiel postupu - Dodržanie pravidiel vstupnej lekárskej prehliadky - Prípravné akty)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: V (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Ronzi, A. Grauling a É. Boigelot, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: L. Lozano Palacios a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie rozhodnutia Komisie z 15. mája 2007, ktorým bol žalobca informovaný, že nespĺňa podmienky fyzickej spôsobilosti vyžadované na plnenie úloh a návrh na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a polovicu trov konania V.

3.    V znáša polovicu vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 26.