Language of document : ECLI:EU:F:2009:123

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 24 września 2009 r.

Sprawa F-36/08

Arno Schell

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Przyznawanie punktów pierwszeństwa przez dyrektorów generalnych – Postępowanie w sprawie awansu za 2007 r.

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której A. Schell żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu swojej kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz formalnych zamiarów przyznania punktów pierwszeństwa przez dyrektora generalnego w ramach postępowania w sprawie awansu za 2007 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący zostaje obciążony całością kosztów.

Streszczenie

Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej

(regulamin pracowniczy, art. 43, 45)

Z art. 8 ust. 7 przyjętych przez Komisję ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego nie można wywieść spoczywającego na administracji obowiązku przeprowadzenia porównania ocenianych urzędników celem sporządzenia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej. Przepis ten należy bowiem rozumieć w jego kontekście. Przede wszystkim, o ile art. 43 regulaminu pracowniczego stanowi, że przedmiotem oceny sporządzanej co najmniej raz na dwa lata w formie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej są kwalifikacje, wydajność oraz zachowanie w ramach służby każdego urzędnika, o tyle regulamin pracowniczy nie przewiduje, że ta ocena ma charakter porównawczy jak w przypadku art. 45 regulaminu pracowniczego. Wprost przeciwnie, zgodnie z art. 8 ust. 5 tych ogólnych przepisów wykonawczych oceny dokonuje się w odniesieniu do rubryki „wydajność” w świetle wytyczonych każdemu urzędnikowi celów. Ponadto, sprawdzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 7 akapit pierwszy tych ogólnych przepisów wykonawczych, stanowi etap wstępny przed uzgodnieniem, przewidzianym w akapicie drugim tego przepisu, mającym za przedmiot zadbanie w ramach każdej dyrekcji generalnej o zachowanie spójności oceny osiągnięć przeprowadzanej w ramach postępowania w sprawie oceny. Z powyższego wynika, że odniesienie do porównania osiągnięć, zawarte w art. 8 ust. 7 akapit pierwszy ogólnych przepisów wykonawczych, należy rozumieć w ten sposób, że stanowi ono jeden z elementów pozwalających na dokonanie kontroli spójności ocen, a nie w ten sposób, że oznacza ono, że sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej mogą być sporządzone jedynie po porównaniu osiągnięć wszystkich urzędników.

(zob. pkt 37–39, 41)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑42/06 Sundholm przeciwko Komisji, 13 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 31