Language of document : ECLI:EU:F:2009:13

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

17 päivänä helmikuuta 2009

Asia F-38/08

Amerigo Liotti

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2006 arviointikierros – Arvioijien soveltamat arviointiperusteet

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Amerigo Liotti vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan hänen urakehitystään koskevan kertomuksen ajanjaksolta 1.1.–31.12.2006.

Ratkaisu: Liottin urakehitystä ajalta 1.1.–31.12.2006 koskeva kertomus kumotaan. Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Yleiset täytäntöönpanomääräykset, joissa vahvistetaan kaikille pääyksiköille yhteiset arviointiperusteet

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

Se, että virkamiehen urakehitystä koskevaa kertomusta laadittaessa jätetään soveltamatta kyseisen toimielimen henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöön panemiseksi antamia yleisiä täytäntöönpanomääräyksiä, joissa määrätään kaikille pääosastoille yhteisten arviointiperusteiden huomioon ottamisesta virkamiesten ansioiden vertailun, arvioijien ehdottamien arviointien yhdenmukaisuuden ja saman pääosaston sisäisen arvioinnin johdonmukaisuuden edistämiseksi, merkitsee olennaisen menettelymääräyksen rikkomista. Se, että näitä arviointiperusteita ei noudateta tai ne otetaan riittämättömällä tavalla huomioon, merkitsee siten olennaista sääntöjenvastaisuutta virkamiehen arvioinnissa ja on hyväksyttävä peruste sen kumoamiseen.

(ks. 46 ja 47 kohta)