Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Craiova (Rumeenia) 14. juulil 2021 – RS

(kohtuasi C-430/21)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Craiova

Põhikohtuasja pooled

Apellant: RS

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kohtute sõltumatuse põhimõttega, mis on sätestatud ELL artikli 19 lõike 1 teises lõigus, koostoimes ELL artikliga 2 ja Euroopa liidu põhiõiguste harta artikliga 47, on vastuolus selline riigisisene säte nagu Rumeenia põhiseaduse artikli 148 lõige 2, tõlgenduses, mille andis sättele Curtea Constituțională (Rumeenia konstitutsioonikohus) oma otsuses nr 390/2021, mille kohaselt riigisisestel kohtutel ei ole õigust kontrollida, kas riigisisene säte, mis on Curtea Constituțională (Rumeenia konstitutsioonikohus) kohtuotsusega põhiseadusele vastavaks tunnistatud, on kooskõlas Euroopa liidu õiguse sätetega?

2.    Kas kohtute sõltumatuse põhimõttega, mis on sätestatud ELL artikli 19 lõike 1 teises lõigus, koostoimes ELL artikliga 2 ja Euroopa liidu põhiõiguste harta artikliga 47, on vastuolus selline riigisisene säte nagu Rumeenia seaduse nr 303/2004 kohtunike ja prokuröride staatuse kohta artikli 99 punkt ș, mis võimaldab algatada kohtuniku suhtes distsiplinaarmenetluse ja kohaldada talle distsiplinaarkaristusi Curtea Constituțională (Rumeenia konstitutsioonikohus) otsuse järgimata jätmise eest, juhul, kui ta peab Curtea Constituțională otsuse põhjenduste asemel tunnustama Euroopa liidu õiguse esmajärjekorras kohaldamist, st riigisisese õiguse säte, mis võtab kõnealuselt kohtult õiguse kohaldada Euroopa Liidu Kohtu otsust, millel on tema arvates esimus?

3.    Kas kohtute sõltumatuse põhimõttega, mis on sätestatud ELL artikli 19 lõike 1 teises lõigus, koostoimes ELL artikliga 2 ja Euroopa liidu põhiõiguste harta artikliga 47, on vastuolus riigisisene kohtupraktika, mis keelab kohtunikul distsiplinaarkaristuse ähvardusel kohaldada Euroopa Liidu Kohtu praktikat kriminaalmenetlustes, milles vaidluse esemeks on kriminaalmenetluse mõistlik kestus, mis on sätestatud Rumeenia kriminaalmenetluse seadustiku artiklis 4881?

____________