Language of document :

Pritožba, ki jo je Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. vložila 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-406/11, Prosegur Compañía de Seguridad/Komisija

(Zadeva C-55/19 P)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Pritožnica: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (zastopniki: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2018 razveljavi;

ničnostni tožbi ugodi in izpodbijani sklep dokončno razglasi za ničen;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je 15. novembra 2018 izreklo sodbo v zadevi Prosegur Compañía de Seguridad, S.A./Komisija, T-406/11,1 zoper katero je vložena ta pritožba. S to sodbo je bila zavrnjena tožba pritožnice zoper sklep Evropske komisije z dne 12. januarja 20112 o „finančnem dobrem imenu“, ki je urejen v členu 12(5) španskega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja en razlog, ki se nanaša na pravne napake v izpodbijani sodbi glede razlage člena 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi s pojmom „selektivnost“.

V pritožbi je zlasti navedeno, da je v izpodbijani sodbi:

napaka pri določitvi referenčnega sistema prvega dela analize selektivnosti;

napaka pri določitvi cilja, ki je izhodišče za primerjavo različnih pravnih in dejanskih položajev v drugem delu analize selektivnosti;

zato je v njej tudi napaka pri razdelitvi dokaznega bremena in uporabi načela sorazmernosti;

podredno, je napaka storjena pri analizi glede domnevnega neobstoja dokazov vzročne zveze med nemožnostjo podjetji, da se združijo v tujini, in pridobitvijo deležev v tujini,

podredno, je napaka storjena, ker je bila zavrnjena možnost izločitve ukrepa glede na odstotek nadzora.

Poleg tega je v sodbi z ohranitvijo nepravilnega pravnega razlogovanja glede več navedenih točk obrazložitev sklepa nadomeščena z drugačno obrazložitvijo, ki je vsebovana v tej sodbi, s čimer so storjene dodatne pravne napake.

____________

1 Sodba z dne 15. novembra 2018, Prosegur Compañía de Seguridad/Komisija (T-406/11, neobjavljena, EU:T:2018:793).

2 Sklep Komisije 2011/282/EU z dne 12. januarja 2011 o davčni amortizaciji finančnega dobrega imena (goodwill) za prevzeme tujih deležev št. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) Španije (UL 2011, L 135, str. 1).