Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2021 г. — Prosegur Compañía de Seguridad, SA/Европейска комисия

(Дело C-55/19 P)1

(Обжалване — Държавни помощи — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Система на данъчно облагане — Разпоредби относно корпоративния данък, позволяващи на предприятията, които подлежат на данъчно облагане в Испания, да амортизират репутацията, която произтича от придобиването на дялово участие в предприятия, подлежащи на данъчно облагане извън тази държава членка — Понятие за държавна помощ — Условие за селективност — Референтна система — Дерогиране — Различно третиране — Обоснованост на различното третиране)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Prosegur Compañía de Seguridad, SA (представители: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero и A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes и P. Němečková)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Prosegur Compañía de Seguridad SA да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 112, 25.3.2019 г.