Language of document :

Beroep ingesteld op 23 oktober 2007 - Behmer / Parlement

(Zaak F-124/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Joachim Behmer (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van het Europees Parlement om verzoeker voor het jaar 2005 twee meritepunten toe te kennen;

nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AD 13 te bevorderen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van het Europees Parlement van de rang AD 12, beroept zich vooral op de onwettigheid van de besluiten van het TABG om hem, enerzijds, voor het jaar 2005 twee meritepunten toe te kennen en, anderzijds, in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang AD 13 te bevorderen.

Hij stelt dat er sprake is van een kennelijk onjuiste beoordeling, schending van de motiveringsplicht, schending van punt I.6 van de uitvoeringsmaatregelen voor de toekenning van meritepunten en de bevordering alsmede schending van de algemene beginselen van het recht op ontwikkeling van loopbaan en gelijke behandeling.

Hij beroept zich in het bijzonder op schending van artikel 45 en artikel 110, lid 1, van het Ambtenarenstatuut, de exceptie van onwettigheid en schending van het beginsel van gewettigd vertrouwen.

Ten slotte stelt hij dat hij is gediscrimineerd wegens zijn werkzaamheden op het gebied van de personeelsvertegenwoordiging, hetgeen in strijd is met de artikelen 1 quinquies en 24 ter van het Statuut, met artikel 1, zesde alinea, van bijlage II bij het Statuut en met artikel 17 van de kaderovereenkomst die het Europees Parlement en de vak- of beroepsorganisaties van het personeel van de instelling op 12 juli 1990 hebben gesloten.

____________