Language of document :

Жалба, подадена на 30 октомври 2007 г. - Van Beers / Комисия

(Дело F-126/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН), с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателя във връзка с атестационната процедура за 2006 г.,

да се установи незаконосъобразността на член 4, параграф 2 от общите разпоредби за изпълнението (наричани по-нататък "ОРИ") на член 45а от Правилника за длъжностните лица, доколкото той има за резултат или изключване на вземането под внимание на действителното ниво на задачите, изпълнявани от кандидата за атестиране, или поддържане на разлика между старите категории С* и В* след 30 април 2006 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят, длъжностно лице в Комисията със степен AST 6, е подал кандидатурата си в рамките на атестационната процедура за 2006 г. На 29 март 2007 г. ОН потвърждава окончателно решението си от 22 февруари 2007 г., след обжалване на последното от жалбоподателя, да не уважи неговата кандидатура за атестационната процедура за 2006 г.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят твърди на първо място, че е налице явна грешка в преценката.

Той изтъква освен това незаконосъобразността на член 4, параграф 2 от ОРИ на член 45а от Правилника за длъжностните лица.

Жалбоподателят твърди по-специално, че е налице нарушение на принципите на равно третиране и забрана за дискриминация и на пропорционалност, нарушение на принципите на добро управление и на право на служебно развитие, както и на принципа на защита на оправданите правни очаквания.

____________