Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 30. oktobrī - Van Beers/Komisija

(lieta F-126/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Isabelle Van Beers, Woluwe-St-Etienne (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas kandidatūra atbilstoši sertifikācijas procedūrai par 2006. amatā paaugstināšanas gadu;

atzīt, ka Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā - "Civildienesta noteikumi") 45.a panta vispārīgo izpildes noteikumu (turpmāk tekstā - "VIN") 4. panta 2. punkts, ka tā rezultātā netiek ņemts vērā vai nu sertificējamā kandidāta veikto uzdevumu faktiskais līmenis, vai arī turpmāk pēc 2006. gada 30. aprīļa tiek saglabāta atšķirība starp iepriekšējām C* un B* kategorijām, nav likumīgs;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Komisijas AST 6 pakāpes ierēdne, izvirzīja savu kandidatūru sertifikācijas procedūras par 2006. amatā paaugstināšanas gadu ietvaros. 2007. gada 29. martā iecēlējinstitūcija galīgi apstiprināja savu 2007. gada 22. februāra lēmumu, par kuru prasītāja bija iesniegusi sūdzību, ka tā neapstiprinās prasītājas kandidatūru sertifikācijas procedūras par 2006. amatā paaugstināšanas gadu.

Savas prasības atbalstam prasītāja vispirms atsaucas uz acīmredzamu kļūdu novērtējumā.

Tā arī uzsver, ka Civildienesta 45.a panta VIN 4. panta 2. punkts nav likumīgs.

It īpaši prasītāja norāda uz vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas un samērīguma principa pārkāpumu, labas pārvaldības principa pārkāpumu un tiesību tikt paaugstinātam amatā neievērošanu, kā arī uz tiesiskās paļāvības principa aizsardzības pārkāpumu.

____________