Language of document :

Жалба, подадена на 30 октомври 2007 г. - Coto Moreno / Комисия

(Дело F-127/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Juana Maria Coto Moreno (Габороне, Ботсвана) [представители: K. Lemmens, C. Doutrelepont, avocats]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 12 февруари 2007 г., с което конкурсната комисия по конкурс EPSO/AD/28/05 отказва да включи жалбоподателя в списъка с резервите от този конкурс, в следствие на което:

да му се присъди обезщетение за неимуществени вреди в размер на 25 000 EUR,

да му се присъди обезщетение за заплатени адвокатски възнаграждения в размер на 8 000 EUR, удостоверени с приложения документ,

като главно искане, да се признае за установено, че компетентните органи са длъжни да предприемат всички действия, необходими за справедливо компенсиране на неблагоприятните последици от отменения акт, а именно включването на жалбоподателя в списъка с резервите или

при липса на подобно включване, при условията на евентуалност да се присъди на жалбоподателя обезщетение за имуществени вреди в размер на 384 000 EUR,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят участва в конкурс EPSO/AD/28/05. Конкурсната комисия отказва да включи жалбоподателя в списъка с резервите от този конкурс с решение от 12 февруари 2007 г., чиято отмяна иска жалбоподателят.

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири правни основания:

Първото правно основание, във връзка с главното искане, е изведено от явна грешка в преценката, независимо или във връзка с липса на мотиви и/или нарушение на принципа patere legem quam ipse fecisti. Комисията, чието становище в това отношение било двусмислено, счита, че жалбоподателят дава "пълни" отговори, които обаче не са задоволителни. Очевидно случаят не бил такъв, още повече че жалбоподателят дава отговори в съответствие с правилата на Комисията.

Второто правно основание е изведено, също във връзка с главното искане, от нарушение на обявлението за конкурс и на принципа за равенство, независимо или във връзка със спазването на принципа на разумността.

Третото правно основание, също във връзка с главното искане, е изведено от нарушение на задължението за излагане на мотиви, доколкото жалбоподателят поставя ясен въпрос на Комисията защо отговор, даден от него на устния изпит, е приет за неправилен или най-малкото за непълен. Жалбоподателят не получил отговор, въпреки задължението за излагане на мотиви.

Накрая, жалбоподателят твърди при условията на евентуалност, че е налице явна грешка в преценката, независимо или във връзка с принципа на равенство и принципа на пропорционалност. Поставената оценка освен това била несъразмерна по отношение на резултатите (той получава оценка 25/50) и нарушавала принципа на равенство, тъй като жалбоподателят трябвало да се третира както всеки друг кандидат, предоставил отговори, които са счетени за пълни, не само с оглед на познанията, но и от гледна точка на другите критерии.

____________