Language of document :

Жалба, подадена на 25 октомври 2007 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-122/07)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на жалбоподателя:

да се отмени докладна записка № prot. RELEX.K.4 D(2006)522434 от 30 ноември 2006 година,

да се отмени докладна записка № prot. D(2007) 502458 от 15 февруари 2007 година,

да се отмени решението за приключване на разследването относно събитието от 6 септември 2001 г., когато жалбоподателят е поискал съдействие от службата по охрана на делегацията на Европейската Комисия в Ангола за смяна на една от гумите на личния си автомобил,

да се отмени, независимо от неговата форма, решенето, с което ответникът отхвърля молбата на жалбоподателя от 1 септември 2006 г., подадена до органа по назначаването,

да се отмени, доколкото е необходимо, докладна записка № prot. ADMIN.B.2/MB/nb D(07) 16072 от 16 юли 2007 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо и независимо от неговата форма, решението, с което ответникът отхвърля жалбата на жалбоподателя от 26 март 2007 г., подадена до органа по назначаването,

да се осъди ответникът да извърши разследване с цел да се установят събитията от 5 май 2003 г., когато временният ръководител на администрацията на делегацията на Европейската Комисия в Ангола е управлявал автомобила на жалбоподателя от външния двор на хотела на делегацията до отстоящо на около четири километра място, събитията от 6 септември 2001 г. и наличието на каквато и да е връзка между тях, както и да уведоми незабавно жалбоподателя за резултатите от разследването, да изложи на подходящи и видими места обяви, съдържащи извлечение от заключенията на разследването и да гарантира достъпа до тези заключения, или при условията на евентуалност, да се осъди ответникът да плати на жалбоподателя като обезщетение за необратимите вреди, претърпени в резултат на отхвърляне на молбата от 1 септември 2006 г., сумата от 100 000 EUR, или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, а за вредите, които ще настъпят след днешна дата, сумата от 20 EUR на ден, или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, считано от 26 октомври 2007 година до деня, в който жалбоподателят бъде уведомен, че разследването е извършено и че заключенията от него са оповестени по подходящ начин,

да се осъди ответникът да плати на жалбоподателя като обезщетение за необратимите вреди, претърпени в резултат на отказа да му бъде изпратен превода на италиански език на докладна записка от 30 ноември 2006 г., сумата от 20 000 EUR, или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, а за вредите, които ще настъпят след днешна дата, сумата от 2 EUR на ден, или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, считано от 26 октомври 2007 година до деня, в който бъдат предприет всички марки за изпълнение на отмяната на отказа,

да се осъди ответникът да плати на жалбоподателя като обезщетение за вреди, които вече са настъпили и за тези които могат да настъпят в бъдеще, в резултат на решението за приключване на разследването, сумата от 20 000 EUR, или съответната по-висока или по-ниска сума определена от Съда на публичната служба по справедливост, която да бъде изплатена веднага след постановяване на решението по делото; за вредите, които ще настъпят след днешна дата, сумата от 25 EUR на ден, или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, считано от 26 октомври 2007 година до деня, в който ответника ще предприеме всички мерки за изпълнение на исканата отмяна на решението за приключване на разследването,

да се установи незаконосъобразността на обстоятелството, че най-малко до датата, на която е получил докладната записка от 30 ноември 2006 г., жалбоподателят не е бил уведомен за решението за приключване на разследването,

да се установи незаконността на липсата на уведомление за приключване на разследването,

да се осъди ответникът да плати на жалбоподателя като обезщетение за вредите, произтичащи от липсата на уведомление за приключване на разследването, сумата от 50 000 EUR, или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своите доводи жалбоподателят привежда следните три прави основания: 1) пълна липса на мотиви поради нелогичност, непоследователност, необмисленост, неяснота, непълнота и липса или неадекватност на разследването 2) сериозно, явно и очевидно нарушение на закона; 3) нарушение на задължението за полагане на дължимата грижа и на задължението за добро администриране.

____________