Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 4 ноември 2008 г. - Van Beers/Комисия

(Дело F-126/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура по сертифициране - Процедура за 2006 година - Невключване в списъка на предварително подбраните длъжностни лица - Член 45 а от Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията от 22 февруари 2007 г., с което се отхвърля кандидатурата на жалбоподателката в процедурата по сертифициране за 2006 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 22, 26.01.2008 г., стр. 57.