Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 listopada 2008°r. - Van Beers przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Procedura certyfikacji - Ocena za rok 2006 - Niewpisanie na listę urzędników spełniających warunki awansu - Artykuł 45 a regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 22 lutego 2007°r. odrzucającej kandydaturę skarżącej w ramach procedury certyfikacji za rok 2006°r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 22 z 26.01.2008, s. 57.