Language of document : ECLI:EU:F:2008:4

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 23. januára 2008

Vec F‑123/07

Chantal De Fays

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou Ch. De Fays navrhuje zrušiť správu o jej služobnom postupe za rok 2005, ako aj zaviazať Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpela z dôvodu oneskoreného vypracovania uvedenej hodnotiacej správy, ako aj z dôvodu opakovania sa hodnotenia uvedeného v tejto správe, ktoré nezodpovedá jej skutočnej výkonnosti

Rozhodnutie: Vec F‑123/07, De Fays/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia nahradí primerané výdavky a trovy konania žalobkyne. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 69 a 74)