Language of document : ECLI:EU:F:2009:131

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2009. szeptember 29.

F‑125/07. sz. ügy

Armin Hau

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2006. évi előléptetési időszak – Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Küszöbérték – A »hátrahagyotti« minőség figyelembevételének hiánya”

Tárgy: Az EK 236. cikk és EA 152. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben A. Hau a Parlament 2006. november 21‑én közzétett azon határozatának megsemmisítését kéri, amely mellőzte a felperes nevének a 2006. évi előléptetési időszakban a B*7 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára való felvételét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Parlament 2006. november 21‑én közzétett azon határozatát, amely mellőzte felperesnek a 2006. évi előléptetési időszakban a B*7 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára való felvételét. A Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Sérelmet okozó határozat – Indokolási kötelezettség – Az előléptetést mellőző határozat pert megelőző eljárás során történő indokolásának lehetősége – Következmények

(Személyzeti szabályzat, 25. cikk, második bekezdés, és 90. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Az előző előléptetési időszakban tett előléptetési javaslat figyelembevétele

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

1.      Az adminisztrációnak lehetősége van arra, hogy az előléptetést mellőző határozatot a pert megelőző eljárás során indokolja meg. Meg kell azonban állapítani, hogy ha az adminisztráció él e lehetőséggel, megfosztja az érintett tisztviselőket attól, hogy a megtámadott határozat indokolásának ismeretében nyújtsanak be panaszt, és így az alapján fejtsék ki érveiket. Következésképpen olyan helyzetben, amikor a tisztviselő csupán a panasz elutasításakor szerez tudomást a határozat indokolásáról, az adminisztráció nem róhatja fel neki a panasz és a keresetlevél közötti összhang elvének tiszteletben tartását az ezen indokolással kapcsolatos jogalapok és kifogások vonatkozásában.

(lásd a 24. pontot)

Hivatkozás:

Az Elsőfokú Bíróság T‑52/90. sz., Volger kontra Parlament ügyben 1992. február 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., II‑121. o.) 36. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat 45. cikke szerinti, előléptetésről szóló határozat keretében figyelembe veendő érdemek értékelése vonatkozásában az adminisztráció széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik. Ennélfogva a közösségi bíróság felülvizsgálatának annak eldöntésére kell korlátozódnia, hogy – tekintettel azokra a szempontokra és indokokra, amelyek az adminisztráció álláspontjának kialakulásához vezethettek – az adminisztráció ésszerű határokon belül maradt‑e, és hatáskörét nem gyakorolta‑e nyilvánvalóan hibásan.

A széles mérlegelési jogkör azonban nem menti fel az adminisztrációt azon kötelezettsége alól, hogy az adott ügy minden releváns tényezőjét gondosan és pártatlanul megvizsgálja. Az, hogy a tisztviselőt a jogvita tárgyát képező előléptetési időszakot megelőző előléptetési időszakban előléptetésre javasolták, releváns érdemnek minősül, feltéve hogy a tisztviselő nem vált érdemtelenné azon előléptetési időszak óta, amely során előléptetésre javasolták.

Egyébiránt a „hátrahagyotti” minőség figyelembevételének rendszeres mellőzése az előléptetésre pályázó tisztviselők közötti hátrányos megkülönböztetés veszélyével járna, mivel objektíve eltérő helyzetek azonos módon való kezeléséhez vezethetne. Mivel ugyanis az a körülmény, hogy a tisztviselő már az előző előléptetési időszak során elérte az előléptetési küszöböt, jellegénél fogva kapcsolódik azon érdemekhez, amelyeket korábban mutatott, e tisztviselőt az érdeme e szempontjából eltérő helyzetbe hozza azon személyekhez képest, akik nem érték el az említett küszöböt az előző előléptetési időszakban.

(lásd a 26–28. pontot)

Hivatkozás:

A Bíróság 26/85. sz., Vaysse kontra Bizottság ügyben 1986. október 23‑án hozott ítéletének (EBHT 1986., 3131. o.) 26. pontja; C‑269/90. sz. Technische Universität München ügyben 1991. november 21‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., I‑5469. o.) 14. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑169/89. sz., Frederiksen kontra Parlament ügyben 1991. december 11‑én hozott ítéletének (EBHT 1991., II‑1403. o.) 69. pontja; T‑30/04. sz., Sena kontra AESA ügyben 2005. május 4‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑113. o. és II‑519. o.) 80. pontja; T‑132/03. sz., Casini kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 15‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑253. o. és II‑1169. o.) 69. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑107/06. sz., Berrisford kontra Bizottság ügyben 2007. október 10‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 76. pontja.