Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Vestre Landsretin 9.10.2002 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Cimber Air A/S vastaan Skatteministeriet

    

    (Asia C-382/02)

Vestre Landsret on pyytänyt 9.10.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 23.10.2002, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa Cimber Air A/S vastaan Skatteministeriet seuraaviin kysymyksiin:

1.Pitääkö kuudennen arvonlisäverodirektiivin (neuvoston direktiivi 77/388/ETY1) 15 artiklan 7 ja 9 kohtaa sekä kyseisen artiklan 6 kohtaa tulkita siten, että jäsenvaltiolla on oikeus olla vapauttamatta arvonlisäverosta luovutukset, jotka tehdään kotimaan reitillä lentävää lentokonetta varten, riippumatta siitä, että lentokonetta käyttävä yhtiö harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä, vai onko jäsenvaltio velvollinen vapauttamaan arvonlisäverosta tällaiset luovutukset?

2.Siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että luovutukset on vapautettava arvonlisäverosta, kun lentoyhtiö harjoittaa pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä, yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään lausumaan siitä, mitkä kriteerit ( esimerkiksi liikevaihto, istuinkilometrit, matkustajakilometrit tai matkustajien ja lentojen lukumäärä ( ovat 15 artiklan 6 kohdan mukaan ratkaisevia arvioitaessa sitä, harjoittaako lentoyhtiö pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä?

____________

1 - Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta ( yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste ( 17 päivänä toukokuuta 1977 annettu kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1, oikaisu L 149, s. 26).